[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)
https://www.facebook.com/1779195332348320/photos/a.1780916492176204.1073741828.1779195332348320/1780916462176207/?type=3&theater
ออกให้ความรู้
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
243 ip
เมื่อวาน
432 ip
เดือนนี้
8019 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
8019 ip
ทั้งหมด
1041320 ip
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
 


55 การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
    การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม [ เข้าชม/Comment 128/0 ]
55 ประกาศฟาร์มเขือง-ดาวเรือง ใจใสฟาร์ม
    ประกาศฟาร์มเขือง-ดาวเรือง ใจใสฟาร์ม เรื่่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน [ เข้าชม/Comment 110/0 ]
55 กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
    วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางรุ่งรัชนี วิสามารถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม่ ในวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ เข้าชม/Comment 129/0 ]
55 ร่วมงานประะพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร
    วันที่ 20 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง และสภาวัฒนธรรมตำบลโนนหอม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ร่วมสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 118/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ เข้าชม/Comment 780/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
[ เข้าชม/Comment 786/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[ เข้าชม/Comment 821/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
[ เข้าชม/Comment 818/0 ]
คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[ เข้าชม/Comment 747/0 ]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
[ เข้าชม/Comment 1714/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ปี 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
คะแนน LPA 2564
แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศแผนการใช้ปริมาณวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565
.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ปี2564)
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางหมู่บ้านเส้นหน้าวัด บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ 92-012 จากสายบ้านดงต้องถึงสายบ้านหนองจี่เต่า บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงต้อง หมู่ 6
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไผ่ล้อม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... การวางระบบการจัดการท้องถิ่น (อ่าน 5440 / ตอบ 1 )
ประกันความเสี่ยงออนไลน์ (อ่าน 5872 / ตอบ 0 )
การตรวจการสรรพากร (อ่าน 5858 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 6030 / ตอบ 5 )
xdyhtyunl yj (อ่าน 6122 / ตอบ 0 )
ประกันความเสี่ยงออนไลน์ (อ่าน 6385 / ตอบ 0 )
การตรวจการสรรพากร (อ่าน 6125 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 5997 / ตอบ 0 )
토토사이트를 추천하는 토토에이전시 No.1 토토스터&#4 (อ่าน 4126 / ตอบ 0 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.โนนหอม (อ่าน 11507 / ตอบ 3 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นางรุ่งรัชนี วิสามารถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนหอม


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • << มกราคม 2565 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31            http://www.oic.go.th/infocenter79/7905/#
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  ศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC
  http://www.uttaradit.go.th/dev-info/dev-info.htm
  ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

  http://www.oic.go.th/infocenter79/7905/#
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  ศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC
  http://www.uttaradit.go.th/dev-info/dev-info.htm
  ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong